Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών ανά ενότητα*

Άξονες μαθησιακών στόχων Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας
Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ

  • Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή
  • Δημιουργώ και εκφράζομαι με την Ζωγραφική
  • Δημιουργώ με τον κειμενογράφο
 12
 Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ

  • Γνωρίζω το Διαδίκτυο
  • Επικοινωνώ και συνεργάζομαι
 6
 Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ

  • Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες
  • Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project)
 10
 Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο

  • Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό
 2

* Η προτεινόμενη κατανομή των διδακτικών ωρών αφορά και τις δύο τάξεις (Α’, Β’).

Δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποφασίσει για την καλύτερη κατανομή στα επιμέρους αντικείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών της τάξης του.

Δείτε τις ενότητες μαθημάτων της Α΄ Τάξης

μαθήματα για όλες τις διδακτικές ώρες