Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών ανά ενότητα

Άξονες μαθησιακών στόχων Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας
Δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ

  • Δημιουργώ με τον κειμενογράφο
  • Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις
 6
 Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ

  • Γνωρίζω το Διαδίκτυο
  • Επικοινωνώ και συνεργάζομαι
 6
 Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ

  • Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα
  • Προγραμματίζω τον υπολογιστή
  • Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project)
 16
 Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο

  • Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό
 2